NORMATIVA

SECCIÓ 1: NORMATIVA GENERAL

Article 1. Tots els socis i usuaris han de complir i respectar les normes internes que es detallen a continuació.

Article 2. Per utilitzar qualsevol instal·lació del Club és condició indispensable acreditar la condició de soci, cursetista o convidat, i estar al corrent de pagament de la quota corresponent. El club es reserva el dret de restringir l’accés al club als socis que no estiguin al corrent dels seus pagaments.

Article 3. La Junta Directiva es reserva el dret d’admissió quan així es cregui convenient per el benestar del Club.

Article 4. Per circular pel recinte i utilitzar les instal·lacions del club, s’ha de vestir d’acord amb la normativa de cadascuna de les instal·lacions. Està prohibit circular amb vestit de bany o barnús fora del recinte de la piscina o vestidor. No es permet l’accés al Bar-Restaurant en vestit de bany i/o descalç.

Article 5. Està prohibit fumar a tots els espais interiors del Club. Només es permet fumar als espais exteriors del Club, a excepció de la zona de platja de la piscina i a les pistes de pàdel i tennis.

Article 6. Queda prohibida la venda ambulant, per part dels usuaris, de qualsevol producte dins el Club.

Article 7. Queda totalment prohibit l’oferiment de classes i/o serveis, per part dels usuaris i/o monitors, sense l’autorització expressa de la Junta Directiva.

Article 8. L’horari d’ oficina del club per a reserves i serveis, serà de dilluns a divendres de 9 a 22 hores i dissabte i diumenge de 9 a 21 hores.

Article 9. La Junta Directiva es reserva el dret de modificar els horaris de l’ús de les instal·lacions, en funció de les necessitats i nivell d’ocupació de les instal·lacions.

Article 10. El Club Tennis Torelló queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin ocasionar als usuaris, l’ incompliment de les normes anteriors o pel mal us que es faci de les seves instal·lacions. Qualsevol infracció serà sancionada per la Junta Directiva d’acord amb la seva gravetat.

Article 11. La Junta directiva es reserva la potestat de sancionar qualsevol conducta o comportament que aquesta pugui determinar com a conflictiva, o perjudicial per els interessos del club o per els interessos dels seus socis.

SECCIÓ 2: Tennis, Padel i Futbet

Article 12. La reserva de les pistes s’ha de fer a l’oficina del club, personalment o per telèfon en els horaris establerts a tals efectes. Els usuaris han de facilitar el seu nom, número de soci o altres requeriments que el Club determini.

12.1 Per la reserva de pista de tennis en horari diürn, és totalment indispensable la presència física de tots els usuaris participants que estan obligats a identificar-se. A partir de les 20h a l’hivern i les 21h a l’Estiu, es permeten reserves anticipades efectuades dins del mateix dia de partit.

12.2 Per la reserva de pistes de PADEL I FUTBET, es permet la reserva anticipada amb un màxim de 6 dies d’anterioritat per els socis, i 2 dies per els no socis.

12.3 El soci o no soci que en el termini d’ 1 any no es presenti a la reserva d’una pista més de tres vegades, perd el dret a reservar una pista de pàdel o futbet durant 6 mesos.

Article 13. En el moment de l’hora assignada, els jugadors passen a ocupar la pista lliure assignada pel personal de l’oficina.

Article 14. S’exigirà anar proveït del corresponent equip de tennis o pàdel, i obligatòriament fer servir calçat adequat que no perjudiqui la superfície de les pistes. Queda explícitament prohibit jugar sense camiseta o banyador en qualsevol de les pistes de tennis, pàdel o futbet.

Article 15. Si en el moment de l’hora assignada, els usuaris que han fet la reserva no ocupen la pista, el personal de recepció l’adjudicarà als primers que per torn els correspongui i així successivament.

Article 16. El temps de permanència a la pista de tennis és de 60 minuts per als partits d’individuals (2 persones) i 90 minuts per als partits de dobles (4 persones). En el cas del pàdel i futbet, el temps de permanència és de 60 minuts. Els menors de 12 anys, disposen de tarifa reduïda de 30 minuts al futbet.

Article 17. Si transcorregut el temps assignat no hi ha més usuaris que vulguin ocupar la pista, els jugadors poden allargar el seu temps de permanència. No obstant això, si hi ha lloguer de llum, el cost serà proporcional al temps utilitzat.

Article 18. El pàdel és un joc de 4 persones. Si dos o tres usuaris volen utilitzar una pista de pàdel només ho poden fer si hi ha pistes lliures i han de abandonar-la després de 30 minuts si quatre usuaris volguessin fer-ne us, pagant la part proporcional dels serveis utilitzats.

Article 19. Està prohibit jugar amb raquetes de tennis a les pistes de pàdel.

Article 20. Tots els socis nomes podran fer us de més d’1 hora de tennis, pàdel i futbet al dia si les pistes estan lliures. Cada soci titular disposarà de 12 invitacions per tennis a l’any, de les quals només en podrà gastar una cada mes. Un cop exhaurida la invitació mensual en podrà adquirir novament, previ pagament del preu fixat anualment per la Junta Directiva.

Article 21. Si una pista de tennis ha estat adjudicada per als individuals, pot ser ampliada per jugar a dobles, però no s’augmentarà el temps de permanència previstos per als individuals.

Article 22. Està prohibit entrar amb begudes amb envàs de vidre i menjar dins del recinte de les pistes.,

SECCIÓ 3: Sales de Gimnàs i activitats dirigides

Article 23. Aquestes instal·lacions estan destinades a la pràctica de la formació física dels usuaris en les seves variants de gimnàstica, manteniment, musculació, tonificació, ioga, spinning, aeròbic i altres que siguin especialment autoritzades per la Junta Directiva.

Article 24. No poden accedir a aquestes sales els menors de 16 anys sense la supervisió d’un monitor.

Article 25. Per motius de higiene i neteja, tots els usuaris, per fer ús d’aquestes sales han de portar sabatilles adequades per a aquesta activitat. D’aquesta manera, per raons de higiene, és obligatori l’ús d’una tovallola per col·locar-la sobre les màquines i aparells. Igualment, en les activitats d’aeròbic és obligatori l’ús d’ una tovallola per posar a sobre dels matalassos de gimnàstica.

Article 26. Queda totalment prohibit l’accés a les sales de gimnàs amb banyador, xancletes, mullat, portant el tors nu, amb roba i/o calçat de carrer o menjant.

Article 27. S’ha de fer un bon us de les màquines i de les peses. En cas de dubte, adreceu-vos al monitor o informeu-vos del seu horari si no està present a la sala.

Article 28. Els usuaris tenen l’obligació de retornar les peses, les manuelles i els discs al seu lloc en acabar cada exercici. Pel que fa a les classes d’activitats dirigides, els usuaris després de cada classe, han de retornar el material al seu lloc.

Article 29. Es recomana no entrar a les classes d’activitats dirigides fins que no hagi finalitzat la classe anterior. L’escalfament i els estiraments són molt importants per a prevenir lesions, preparar l’organisme per a la pràctica esportiva i facilitar la recuperació.

Article 30. L’activitat de spinning és una activitat d’esforç elevat, i cada persona ha d’adequar-la a les seves condicions físiques. L’elevada sudoració que comporta aquesta activitat, fa que els usuaris hagin de netejar la suor dels seients i de la bicicleta en general amb el paper que el Club disposarà a la classe. En casos de molta sudoració, es recomana netejar la suor deixada al parquet.

Article 31. La Junta Directiva es reserva el dret d’eliminar aquelles classes en horaris de baixa afluència o en les quals, de manera continuada, no hi assisteixi un nombre mínim d’usuaris.

Article 32. No es permet l’entrada a les sales o al gimnàs amb bosses d’esport, ni envasos de begudes que no siguin de plàstic.

Article 33. Els monitors estan obligats a exigir als usuaris el compliment de la present normativa. En cas contrari, es demanarà als usuaris que no les compleixin que abandonin la sala.

Article 34. El Club Tennis Torelló queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin ocasionar als usuaris, l’ incompliment de les normes anteriors o pel mal us que es faci dels serveis del gimnàs, activitats dirigides o spinning. Qualsevol infracció serà sancionada per la Junta Directiva d’acord amb la seva gravetat.

SECCIÓ 4: Piscina

Article 35. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Esta prohibit utilitzar sabó o productes similars a les dutxes de la piscina i a la piscina.

Article 36. L’ús de pilotes i objectes de joc es permet sempre i quan es respecti la tranquil·litat dels altres banyistes.

Article 37. És obligatori accedir a la piscina amb calçat de bany. Es prohibeix l’accés amb calçat de carrer.

Article 38. Abans d’accedir a la piscina és obligatori mostrar el carnet de soci i/o invitació al responsable de l’oficina.

Article 39. L’accés a la piscina serà únicament per les portes dels vestidors, restant totalment prohibit l’accés de la porta exterior.

Article 40. L’accés a la piscina està restringit exclusivament als socis. També podran entrar a la piscina altres persones convidades, sempre que vagin acompanyades per un soci.

Article 41. Un cop el soci exhaureixi les 12 invitacions gratuïtes assignades, en podrà adquirir novament, previ pagament del preu fixat anualment per la Junta Directiva.

Article 42. Està prohibit l’accés als menors de 12 anys que no vagin acompanyats dels seus pares o persones responsables, quedant el Club Tennis Torelló eximit de qualsevol tipus de responsabilitat en cas d’incompliment d’aquesta norma.

Article 43. Està prohibit entrar a la piscina amb objectes de vidre.

Article 44. Està prohibit utilitzar equips de musica, o la reproducció de musica, a excepció dels auriculars personals.

Article 45. És obligatori complir la normativa i indicacions dels monitors, socorristes i empleats del Club Tennis Torelló.

Article 46. La Junta Directiva decidirà cada any el període d’us de la piscina, i fora d’aquest queda totalment prohibit accedir a la mateixa.

Article 47. De conformitat amb el Decret 95/2000 de normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, el Club Tennis Torelló només disposarà de socorrista en els períodes i en els horaris en que la piscina estigui oberta als usuaris.

Article 48. El Club Tennis Torelló queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin ocasionar als usuaris, l’incompliment de les normes anteriors o pel mal us que es faci dels serveis de la piscina. Qualsevol infracció serà sancionada per la Junta Directiva d’acord amb la seva gravetat.

Article 49. Amb la finalitat de mantenir les instal·lacions de la piscina en bon estat s’informa als usuaris que el socorrista disposa de cendrers per els fumadors i s’obliga als mateixos a fer ús d’aquests.

Article 50. Així mateix i amb la finalitat de mantenir les instal·lacions de la piscina en bon estat, és obligatori fer ús de les papereres.

Article 51. Es prohibeix l’accés d’animals domèstics a la piscina

SECCIÓ 5: Disposicions finals

PRIMERA. Aquest reglament d’utilització de les instal·lacions substitueix l’anterior reglament previst als vigents estatuts del Club.

SEGONA. Totes les qüestions no previstes en aquest reglament, seran competència de la Junta Directiva, la qual decidirà en atenció al benestar del club i els seus socis.p

Si tens algun dubte