Benvolgut socis i sòcies,

Us adjuntem convocatòria d’eleccions.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS TORELLÓ

En la reunió ordinària celebrada el 6 de maig de 2022, la Junta Directiva va acordar per unanimitat de tots els seus membres, la convocatòria d’eleccions a la Presidència i Junta Directiva del club tal i com preveuen els Estatuts, amb subjecció a les determinacions següents:

  1. Número de càrrecs a proveir: President, Secretari, Tresorer i els Vocals que cada candidatura creguin convenients.
  2. Durada del mandat: 6 anys
  3. Condicions per a ésser elector/candidat: Veure articles 8.2 i 15 dels Estatuts
Calendari Electoral

Dia 30 de maig: Constitució de la Junta Electoral, mitjançant sorteig públic que es celebrarà al Local Social del Club a les 20:00 hores. Els tres membres que constituiran la Junta Electoral seran els encarregats d’impulsar i vetllar pel bon desenvolupament del procés electoral i proclamar el President i la Junta Directiva que siguin elegits.

Del 31 de maig al 17 de juny: Estarà exposada a la secretaria del Club la llista de socis amb dret a vot. Contra aquesta llista es podran presentar les reclamacions que es considerin oportunes, les quals seran resoltes durant els tres següents dies per la Junta Electoral.

Dia 17 de juny: Finalitzarà el termini de presentació de candidatures (20:00 hores).

Dia 20 de juny: La Junta Electoral resoldrà sobre l’acceptació o rebuig de les candidatures presentades. En el cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà immediatament proclamada sense que calgui celebrar votació.

Dia 13 de juliol: Dintre de l’horari de les 10:00 a les 19:00 hores, es procedirà a la votació i un cop efectuat el recompte de vots per part de la Junta Electoral, aquesta proclamarà la candidatura guanyadora, que prendrà possessió de la direcció del club en el termini màxim de tres dies a comptar de la data de celebració.

El President,
Xavier Miranda Begué